Osprey installation

LiteSentry Osprey installation